Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg (18-08-2022)
Voor de aanschaf of lease door particulieren van een elektrische personenauto kan subsidie worden verkregen. De staatssecretaris van I en W heeft bekendgemaakt dat het subsidieplafond voor 2022 is
lees verder

Aanslag forensenbelasting vernietigd (18-08-2022)
Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting, die wordt geheven van mensen die in de gemeente de beschikking hebben over een gemeubileerde woning
lees verder

Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd (18-08-2022)
Op grond van de Gemeentewet wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting berekend over een parkeerduur van een uur. Er geldt een uitzondering voor het geval aannemelijk is dat het voertuig langer
lees verder

Verjaring loonvordering (18-08-2022)
Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg, staakte de werkgever de loonbetaling. De werkgever was van mening dat de arbeidsovereenkomst tot een einde was
lees verder

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte (11-08-2022)
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór
lees verder

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand (11-08-2022)
De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na
lees verder

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (04-08-2022)
Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van
lees verder

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting (04-08-2022)
De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van
lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts (04-08-2022)
De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De
lees verder

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3 (04-08-2022)
De staatssecretaris van Financi√čn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse
lees verder

 

 

 

 

 

 

dkc

dkc

Administratie

dkc

Fiscaal advies

dkc

Advisering